Herning Kommuneplanforslag 2021-2032 indeholder udpegning af et nyt erhvervsområde til genbrugsvirksomheder og ny vejforbindelse i området omkring Knudmosen.

Placeringen vil blokere for dyrelivets adgang til Knudmosen og øge den tunge trafik og medfølgende støj i det naturskønne område.

Ligeledes kan planerne skyldes at Herning Kommune på længere sigt ønsker endnu mere bebyggelse i området omkring Knudmosen som kun vil forstærke indvirkningen på naturområdet.

Nedenfor gives en hurtig gennemgang af de væsentligste forhold i sagen.

Yderligere information kan også findes i den mere fyldestgørende baggrundsanalyse som også har detaljerede kildehenvisninger.


Erhvervsområde 14.E2 vil isolere dyrelivet i Knudmosen


Erhvervsområde 14.E2 er foreslået placeret foran den eneste betydende faunapassage for dyrelivets adgang til Knudmosen.

Faunapassagen blev etableret i forbindelse med byggerierne af motorvejene omkring Herning i 2006. Det skyldes at Vejdirektoratets Miljøvurdering fra 1997 påpegede, at motorvejene ville isolere dyrelivet i Knudmosen.

Området omkring faunapassagen er også udpeget af Herning Kommune som en såkaldt økologisk forbindelse, der skal sikre en bedre sammenhæng og spredningsmulighed mellem levesteder og naturområder for dyrelivet.

Når nye motorveje bygges i dag foreskriver Vejdirektoratets regler, at der via servitut friholdes et område på 150 meter foran faunapassager. I dette område må der ikke bygges eller placeres veje, og spredningskorridorer skal også friholdes så dyrelivet kan vandre frit.

Selvom afstandskrav til faunapassagen og naboer overholdes vil erhvervsområdet stadig blokere dyrelivets spredningskorridor til Knudmosen, som Vejdirektoratet også foreskriver skal friholdes.

Faunapassagen benyttes flittigt af dyrelivet jf. nedenstående billeder, hvor der ses tydelige spor af dyr og nedtrampede stier i udmundingen til det foreslåede erhvervsområde 14.E2.

Ligeledes fanges der på vildtkamera næsten dagligt dyr som passerer gennem passagen, jf. nedenstående billede fra vildtkamera af tre rådyr på vej gennem faunapassagen d. 27/02/2021.

Tre rådyr på vej gennem faunapassagen til Knudmosen

Kommuneplanforslagets miljøvurdering beskriver ikke problemstillingen med isolering af dyrelivet i Knudmosen. I stedet noteres det blot at erhvervsområde 14.E2 er placeret indenfor nitratfølsomt indvindingsopland til Herning Vandværk med særlige drikkevandsinteresser, selvom kommunens retningslinjer netop foreskriver at dette skal undgås.


Vejforbindelsen til Messemotorvejen vil øge trafikken i Knudmosen


Den foreslåede vejforbindelse (projekt nr. 5) vil øge trafikken i området langs med Knudmosen samt påføre støj og miljøindvirkning på dyrelivet, naboer og rekreative brugere af området.

Vejforbindelsen er skitseret til at følge det nuværende blinde sidestykke til Knudmosevej der i dag fungerer som regional cykelrute nr. 97 til Fasterholt.

Trafikken vil således forløbe lige opad Knudmosens natur, tæt på nærtliggende boliger og vil gennembryde spredningskorridoren for dyrelivet til og fra Knudmosen.

Særligt tung trafik kan forventes på vejen, både fra eksisterende virksomheder, det nye erhvervsområde 14.E2 og eventuelt nye erhvervsområder hvis kommunen har langsigtede planer for dette.

Betydelig følgetrafik kan også forventes fra omkringliggende byer, da vejforbindelsen vil skabe en genvej for trafik fra Lind til Dronningens Boulevard og fra Kollund til Messemotorvejen.

Vejens samlede længde på 2 km kan løbe op 20 millioner kroner, da to cykelstier fra Lind skal integreres og vejen kobles på Lind rundkørslen og Miljøvej.

Kommunen har ikke foretaget miljøvurdering af vejforbindelsen, da den rækker ud over kommuneplanperioden. Dette selvom udpegningen af den må have sammenhæng med erhvervsområde 14.E2 og eventuelle planer for fremtidig bebyggelse ved Knudmosen, og derfor skal ses i en sammenhæng.


Erhvervsområde 14.E2 er udpeget i modstrid med kommunens retningslinjer


Udpegningen af erhvervsområde 14.E2 er sket i modstrid med kommunens egne retningslinjer for placering af virksomheder og beskyttelse af naturområder.

Retningslinjerne foreskriver at produktionsvirksomheder skal placeres uden risiko for miljømæssige konflikter med følsom anvendelse og andre miljøinteresser og at økologiske forbindelser til naturområder, skal friholdes fra byudvikling såsom byggeri og veje.

Ligeledes er erhvervsområdet foreslået placeret i et område som af Herning Kommune er udpeget som uønsket for skovrejsning. Kommunens retningslinjer herfor sigter netop mod at beskytte naturen mod uhensigtsmæssig tilplantning som kan hæmme udveksling af artsindivider mellem lysåbne naturtyper, som det netop er tilfældet i området omkring Knudmosen. Alligevel vælger kommunen at foreslå placering af erhvervsområde 14.E2 i et område hvor skovrejsning er uønsket.

Udpegningen af erhvervsområde 14.E2 er også sket i modstrid med kommunens Planstrategi 2019, som foreskriver at lokalisering af virksomheder skal ske i et sammenspil med plan- og miljølovgivning og ud fra en række faktorer som sikrer at nabokonflikter undgås.

Herning Kommunen fik i maj 2020 foretaget en ekstern analyse af udvidelsesmulighederne for 17 eksisterende erhvervsområder, hvor området omkring erhvervsområde 14.E2 ikke var inkluderet.

Udpegningen af 14.E2 skete først i september 2020, efter henvendelse fra en konkret virksomhed og på basis af ét kortudsnit over området som eneste officielle beslutningsgrundlag.

Herning Kommune har via aktindsigt afvist at oplyse hvilken konkret genbrugsvirksomhed som har henvendt sig, og som har ført til udpegning af erhvervsområdet. Klage over aktindsigtsbesvarelsen er indsendt og afventer sagsbehandling ved relevante myndigheder.

Fuldt indblik aktindsigtsdialogen med Herning Kommune kan findes i afsnittet “Aktindsigt”.

Alternativ placering i eksisterende erhvervsområde på Mørupvej


Kommuneplanforslaget inkluderer ikke vurderinger af alternative placeringer til erhvervsområde 14.E2, selvom planloven kræver dette.

Eksempelvis vil en placering i det eksisterende erhvervsområde på Mørupvej være oplagt, da kommuneplanforslaget netop foreslår der her skal skabes en innovativ recycling hub for genbrugsvirksomheder.

Både det eksisterende erhvervsområde 14.E15 og tilstødende perspektivområde på Mørupvej, kan rumme et 8 ha stort område uden indvirkning på natur, grundvand og naboer.

I 2020 blev der investeret 10 millioner i en ny vejforbindelse som kobler Mørupvej til Dronningens Boulevard og tilkørselsanlægget til Messemotorvej. Kommunen har således i dag store erhvervsarealer til salg i området.

Herning Syd og Mørupvej blev også i den føromtalte erhvervsområdeanalyse, udpeget som meget attraktivt for virksomheder indenfor produktion og hvor der bør arbejdes på fortsat at udbyde nye arealer.

Kommuneplanforslaget beskriver ikke hvorfor erhvervsområdet 14.E2 netop skal placeres i Knudmosen og hvorfor Mørupvej ikke kan anvendes.

Herning Kommune oplyser i svar på aktindsigt, at det ikke er muligt at afgrænse yderligere hvilke virksomheder som kan placeres i erhvervsområde 14.E2 end den såkaldte miljøklasse 5. Det er således uklart hvordan kommunen kan konkludere at placeringen i Knudmosen er nødvendig, hvis grundlaget ikke er mere konkret.


Har Herning Kommune en langsigtet plan for at bebygge området omkring Knudmosen?


Erhvervsområdet 14.E2 kan ikke alene retfærdiggøre en ny vejforbindelse, hvilket kan indikere at Herning Kommune på sigt ønsker at udstykke flere områder til bebyggelse i området omkring Knudmosen.

Hvorfor forslå en vejforbindelse til op imod 20 mio. kr. i et område hvor der kun udlægges 8 ha, med mindre der er planer om yderligere arealer?

Kortudsnittet nedenfor viser arealer hvor kommunens planmæssige håndtering kan indikere en risiko for fremtid bebyggelse.

Tilbage i 2016 var forslag til placering af et nyt kraftvarmeværk opad Knudmosen i høring da man var i forhandlinger med Ørsted om en ny varmeaftale, og ønskede at have et alternativ.

Den nuværende varmeaftale med Ørsted værket udløber i 2032, så det bliver nødvendigt indenfor den nye kommuneplanperiode at forholde sig til den fremtidige varmeforsyning i Herning. Øget erhvervsaktivitet fra 14.E2 og ny vejforbindelse i Knudmosen, vil senere kunne anvendes af kommunen som et belejligt argument for også at placere et nyt kraftvarmeværk i området omkring Knudmosen.

I forbindelse med udpegning af erhvervsområde 14.E2 blev et perspektivområde syd for også udpeget som mulig fremtidig udvidelse.

Kommunen har desuden udpeget hele området syd for Knudmosen som ”uønsket” for skovrejsning. Det umuliggør naturprojekter, som kan bevare og udvikle Knudmosen, men i stedet kan kommunen når det er opportunt se stort på de naturmæssige interesser og udpege områder til erhverv, som det er sket med 14.E2.

Erhvervsområdet og vejforbindelsen kan således være først skridt mod mere bebyggelse og trafik i området omkring Knudmosen. Det kræver derfor en generel debat om, hvordan borgerne i Herning Kommune ønsker at Knudmosen og omkringliggende områder skal udvikles og bevares.

Kommuneplanforslaget adresserer ikke denne debat da erhvervsområdet udelukkende blev udpeget efter henvendelse fra en konkret virksomhed, som Kommunen ikke ønsker at oplyse yderligere om.